Mẫu hợp đồng cung cấp đồng phục

hợp đồng cung cấp đồng phục

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

SỐ: …………………………………………………..

Căn cứ vào Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH 11 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005.

– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày………… tháng…………… năm………………….., Chúng tôi gồm:

A/ Đại diện bên A:

Bên mua : ……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………

MST:……………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện : (Ông/Bà)…………………………………………………Chức vụ:…………………………………..

B/ Đại diện bên B:

Bên bán : ………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………

MST:……………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện: ………………………………………………………………Chức vụ: …………………………………..

Hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản sau:

Điều 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên B đồng ý giao cho Bên A:

Đơn vị tính: VNĐ

STT TÊN HÀNG ĐVT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1          
Cộng tiền hàng  
Thuế suất GTGT : 10%  
Tổng cộng tiền thanh toán  
Số tiền bằng chữ :

 

 

ĐIỀU 2:PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Phương thức thanh toán: Tiền mặt + Chuyển khoản vào tài khoản của Bên B chi tiết như sau: STK ………………………mở tại Ngân Hàng …………………………………………………..
 2. Bên A thanh toán trước 50% tổng giá trị đơn hàng cho Bên B ghi tại Điều 1 của Hợp đồng sau khi ký hợp đồng với số tiền thanh toán lần 1 là: ……………..VNĐ (Bằng chữ : ……………………….)
 3. Bên A thanh toán số tiền còn lại cho Bên B ghi tại Điều 1 của Hợp đồng sau khi nhận hàng và bên B hoàn thành các hồ sơ như hoá đơn GTGT, hồ sơ thanh lý hợp đồng với số tiền thanh toán lần 2 là:……………..VNĐ (Bằng chữ : ……………………….)

ĐIỀU 3: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG

 1. Bên B bàn giao hàng hóa cho Bên A: 3 ngày kể từ sau khi ký hợp đồng và nhận tiền tạm ứng
 2. Địa điểm giao nhận tại trụ sở của Bên A: ……………………………………………………………..

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 1. Thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn theo theo Điều 2của Hợp đồng này.
 2. Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Bên B hoàn thành công việc đúng thời hạn.
 3. Cử người giám sát việc giao nhận hàng hóa, xác nhận biên bản giao hàng hóa với số lượng, khối lượng theo thực tế hàng được giao tại thời điểm giao hàng.
 4. Bên A có quyền từ chối nhận hàng nếu phát hiện Bên B cung cấp hàng hóa không theo đúng thỏa thuận của hai bên tại Điều 1.
 5. Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm quy định trong Hợp đồng này và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 1. Bên B cam kết cung cấp hàng hóa đầy đủ theo Điều I của Hợp đồng
 2. Giao hàng cho Bên A đảm bảo thời gian đúng theo tiến độ quy định tại Điều 3 Hợp đồng này.
 3. Cung cấp hóa đơn tài chính hợp pháp theo quy định cho Bên A.
 4. Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm quy định trong Hợp đồng này và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Các Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung, điều khoản đã thoả thuận trong Hợp đồng. Không bên nào được đơn phương sửa đổi nội dung Hợp đồng. Mọi bổ sung, sửa đổi các điều khoản của Hợp đồng phải được Hai bên thống nhất bằng văn bản hoặc Phụ lục Hợp đồng.
 2. Nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng có khó khăn, trở ngại thì Hai bên bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và tôn trọng. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, nếu Hai bên không đạt được thỏa thuận thì Hai bên thống nhất đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết. Khi hai bên đã thực hiện đầy đủ các điều khoản quy định trong hợp đồng thì hợp đồng này mặc nhiên được thanh lý.
 3. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và được lập thành 02 (hai) bản, Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0936628844